<----> |####| _ ---------- <-|| o || || @_/\_@ ||kali ||--------|| -- --

Return to Kali's ascii