______
 //   \
 || O O |
 ||    |
 ||  \/  |
 \\______/ 
  %%%%%%
  %%%%%%%%
  %%% %%%kali
 %%%% %%%%
 %%%% %%%%
 %%%%% %%%%%
 %% %% %% %%
 %  % %  %

Return to Kali's ascii