Richard Richards

Dated: March 23, 1993 through March 27, 1993

 
Here's my first attempts, certainly not up to speed yet....Oh well...

          ______________________________________
         / ____________________________________ \
         / /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\ \
        / /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\ \
        /_/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\_\
       // >%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%< \\
          \____________________________________/  
          [__][__][__][__][__][__][__][__][__]
          [__][__][__][__][__][__][__][__][__]
          [__][__][__][__][__][__][__][__][__]
          [__][__][__][__][__][__][__][__][__]
          [__][__][__][__][__][__][__][__][__]
          >------------------------------------<
          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
         HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
        0000000000000000000000000000000000000000000000
      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   


                    *
                   * *
                   *  *
                  *   *
            * * * * * *     * * * * * *
             *             *
              *           *
               *         *
                *       *
                *    *    *
               *   *   *   *
               *  *      *  *
              * *         * *
              *            *                *********
            **  ***************
             * ******************
             *         ***
             *         ****
            *          *****
           *           ******
          * *           *******
            *          ********
            * * *        *********
               *       **********
               *       ***********
                *      ************               ,,;@@@@@@*.
               WWWWWQ;;;;;;;
              (QWWWU;--;;--;'
              (WWWW @ \@ ;;
              (//^\   _\ }}]
               \_S;;;____;;;
               ,;;\. . . /;
              /dddd;YT;;;T1;;)))!
              /d!!!;;llciii;;;;;;!        
             /d!!!/.;;;;;;;;;/;;d
             /d!!!/.;;;;;;;;;/;;d 
            /d!!!/.;;;;", "/.;d 
            /d!!!/.;;;;;;; ;/;;d 
           /d!!!/.!;;;;;;; /;;d!
           Cd!!!/ 1;;;;;;;/;;d!
           \+++\ 1;;;;;;/1:}d!
            \+++\ 1  1 /;;;d 1
            \+++\@@@@@/;;;dWWW
           ###\+++\#+@/;;;dWWWW;
          _#####\+++\#/;;;dWWWWW!
          [ ]#####\+++***]dSSWWWW!
          [ ]======llll[ ]SSSWWWW!.
          [_]######@@@@[_]SSSMMMMMM. 
           ############SSSSSMMMMMMM.
           ############MSSSSSMMMMMMm.
           ############N SSSSSMMMMMMm.
           ############! SSSSSMMMMMMm.
           ############  "SSSSMMMMMm:
           ############   "SSSSSMMMMm.
           ############   SSSSSSMMMMM
           ##########   sSSSSSSMMMM"
           ##########  SSSSSSSMMMM"
          _ ########## _ SSSSSSSMMMM"
          [ ]##########[ ]SSSSSSMMMM"
          [ ]==========[ ]SSSSSMMMN
          [_]##########[_]SSSSNNNN"
           ########## SSSSSNNNN"
         .. ############ @@!!!!!!;;..._..
         Q@@@ ########## @@##""VV@@@@@"@@O

     Son with scateboard......
                            /       /
                            /       d/
                         d\  /      d!/I
                        .JZ\ /      dZ!/.I
                        .RZZ!/     dZZ!/ &I
                       .ZZZZ!/    .ZZZZ!/ ;&I
                      .ZZZZZ!/    .ZZZZZ!/ &&I.
                    .ZZZZZZZ!/   .ZZZZZZ!/ d&&I;
                   .ZZZZZZZZZ!/   .ZZZZZZZ!/ ;d&&I1.
                 .ZZZZZZZZZZZ!/  .ZZZZZZZZ!/ ;d&&&I1;
                .ZZZZZZZZZZZZZ!/ .ZZZZZZZZZZ!/ .;d&&&&I1'
              .ZZZZZZZZZZZZZZZ!/.ZZZZZZZZZZZZ!/  "T&&&I;
          ccccbDDHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhcccc,,    "T&I.
          ccCHHHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHheee,,."I
            "YHHHHmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmy"HHHH***** 
  o cdccdcc,sdc,.sdc,.   """TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP;"

To Nelson Robin

Back to List