Dojo Kun in Japanese
Hitotsu, Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
Hitotsu, Makoto no michi wo mamoru koto.
Hitotsu, Doryoku no seishin wo yashinau koto.
Hitotsu, reigi wo omonzuru koto.
Hitotsu, Kekki no yuu wo imashimuru koto.
Dojo Kun in English
One, Be perfection.
One, Be truthful.
One, Be diligent.
One, Be respectful
One, Be in control.